Izstrādātas mobilās aplikācijas projektā “MyHUB - vienas pieturas aģentūra par iekļaušanas praksi, rīkiem, resursiem un metodēm formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam” (MyHUB – a one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and non-formal educational institutions).

Latvijas Universitātes pētnieku grupa kopīgi ar sadarbības partneriem Bulgārijā, Kiprā un Beļģijā projektā ,,Mans Hub tiešsaistes repozitorija iekļaujošām labajām praksēm, resursiem, resursiem, metodikai lietošanai formālajā un neformālajā izglītībā” (604454-EPP-1-2018-1-LV EPPKA3-IPI-SOC-IN) turpina darbu pie materiālu sistematizēšanas un projekta rezultātu izplatīšanas.

Pabeigts darbs pie mobilo aplikāciju izstrādes operētājsistēmām Android un iPhone, ar kuru palīdzību ir iespējams ātri un vienkārši lietot projektā “MyHUB - vienas pieturas aģentūra par iekļaušanas praksi, rīkiem, resursiem un metodēm formālās un neformālās izglītības iestāžu pedagoģiskajam personālam” apkopotos materiālus. Mobilo aplikāciju izstrāde uzskatāma par nozīmīgu ieguldījumu arī projekta atpazīstamības veicināšanā. Ar izstrādātajām aplikācijām maijā ir paredzēts iepazīstināt Konsultatīvās padomes locekļus. Saites uz aplikācijām pieejamas šeit.

Ir pabeigta rokasgrāmatas izstrāde un tās atsevišķu daļu tulkošana projekta darba valodās.  Ar rokasgrāmatu varat iepazīties projekta mājas lapā.

Projekta rezultāti tiek izplatīti un apspriesti skolotāju izglītībā un tālākizglītībā.

Projekta komanda LU ir Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta pētnieki: Dr. paed. Linda Daniela (projekta vadītāja), Dr. paed. Zanda Rubene, Dr. paed. Dita Nīmante, Dr.paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča, Dr.paed. Svetlana Surikova, doktorante Mg. paed. Arta Rūdolfa, Mg.paed. Katrīna Elizabete Puriņa-Biezā.

Projekts ilgs 36 mēnešus un noslēgsies 2022. gada 30. janvārī.
Projekts ir finansēts ar Eiropas Komisijas Erasmus+ K3 programmas atbalstu.

Dalīties