“Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. 2. kārta. Projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (Nr. ESS2022/442)

Pētījuma pirmajā kārtā līdzās citām aktivitātēm tika izveidota studentu kompetenču novērtēšanas metodoloģija. Tā nodrošinās augstākās izglītības kvalitātes noteiktu aspektu mērīšanu ar regularitāti ilgtermiņā, lai konstatētu izmaiņas studējošo sniegumā, iniciētu jaunus rīcībpolitikas pasākumus un institucionālā līmenī sniegtu metodoloģisku atbalstu docētājiem studiju rezultātu formulēšanā.

Pētījuma otrajā kārtā paredzēts izstrādāt priekšlikumus digitālo pamata prasmju novērtēšanai, mācību vajadzību identificēšanai un plānošanai, kā arī izveidot atbalsta instrumentus augstākās izglītības iestāžu personāla kompetenču pilnveidei par caurviju kompetencēm, to novērtēšanu un iekļaušanu studiju rezultātos.

Joma: Izglītības zinātnes
Projekta īstenošanas periods: 2022. gada maijs - 2023. gada oktobris
Kopējais projekta finansējums: 260 000.00 EUR