“Augstākajā izglītībā studējošo kompetenču novērtējums un to attīstības dinamika studiju periodā” ESF projekta Nr. 8.3.6.2. “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana” ietvaros. Projekta līguma numurs: 8.3.6.2/17/I/001 (23-12.3e/19/103).

Projekta mērķis –  noskaidrojot studējošo kompetenču attīstību galvenos ietekmējošos faktorus un studējošo sniegumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) mērķu sasniegšanai nepieciešamo profesionālo, pētniecības, inovācijas, uzņēmējspējas, digitālās un globālās, kā arī pilsoniskās kompetences attīstības dinamiku, izvērtēt Latvijas augstākās izglītības institūciju izglītības piedāvājuma kvalitāti Latvijas ekonomikas iekļaujošas izaugsmes, aktīvas, pilsoniskas un Eiropeiskas zināšanu sabiedrības attīstībai nepieciešamā vietēji iesakņota un globāli saistīta cilvēkkapitāla attīstības nodrošināšanai un izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidošanai.

Joma: Izglītības zinātnes
Projekta īstenošanas periods: 19.12.2019.-31.08.2021.

 • Pētījuma ziņojums, kas ietver rezultātus un to analīzi atbilstoši uzdevuma aprakstam, un tajā norādītajiem aspektiem;
 • Rīcībpolitikas rekomendācijas;
 • Pētījuma datu faili un rādītāju pases;
 • Kompetenču kartes, to novērtēšanas metodoloģija un instrumenti, tai skaitā novērtēšanas rādītāji (indikatori) un to apraksti;
 • Izveidotā testēšanas instrumenta ierobežojumi, risku izvērtējums, kļūdu novērtējums. t.i. detalizēts apraksts par iespējamām kļūdām (zem kāda studentu skaita tas vairs nestrādā, pieļaujamais kļūdas apjoms u.c.) profesionālo un caurviju prasmju novērtēšanai;
 • Jāizstrādā instrumenta lietošanas rokasgrāmata / instrukcija,  tai skaitā, par rezultātu interpretācijām;
 • Pētījuma pirmā mērījuma metodoloģijas detalizēts apraksts, t.sk., kādi ir instrumenta ierobežojumi, pieļaujamās kļūdas robežas, kādi apsvērumi jāņem vērā pie rezultātu interpretācijas un nosacījumi kas jāņem vērā instrumenta/ testa izmantošanai, lai datus varētu pilnvērtīgi izmantot; t.i., minimālais studentu skaits programmā (t.sk. ņemot vērā studiju pārtraukšanas prognozes), pie kura ir iespējams interpretēt rezultātus izdarot secinājumus par studiju programmu,
 • Vismaz 2 oriģināli zinātniskie raksti pieņemti publicēšanai (t.sk. ar nosacījumu) Web of Science,  SCOPUS (A vai B) datubāzēs iekļautajos žurnālos vai konferenču rakstu krājumos vai ERIHPLUS datubāzē;
 • Pārskats par divu doktorantu pētnieciskā darba iestrādēm, progresu un plānotām darbībām;
 • Aizstāvēts vismaz viens maģistra darbs par pētījuma tēmu.

Darba uzdevumi pirmajā kārtā 

 • Veikt profesionālās un zinātniskās literatūras analīzi; 
 • Veikt starptautiskās pieredzes un labās prakses piemēru analīzi; 
 • Definēt studiju rezultātu augstākajā izglītībā teorētisko ietvaru; 
 • Izstrādāt pētāmo kompetenču (pētniecības, uzņēmējspējas, inovācijas, globālā, pilsoniskā  un digitālā kompetence) un jomu profesionālās kompetences definīcijas;
 • Izstrādāt kompetenču kartes katrā no Latvijas RIS3 specializācijas jomās (LKI 6. līmenī, 7.līmenī un 8.līmenī); kā arī radošo industriju (LKI 6. līmenī un 7.līmenī), sabiedrības pārvaldības (valsts pārvaldes) (LKI 7. līmenī)  un izglītības jomā (LKI 7. līmenī un 8.līmenī) (kopā - 8 kartes,  katrā kartē iekļaujot kompetenču novērtējumu LKI 6. līmenī, 7.līmenī un 8.līmenī atbilstoši jomās noteiktajām prasībām). Metodoloģijas (kompetenču kartes) izstrādē jāņem verā, ka tai ir jābūt elastīgai un piemērojamai citu kompetenču aprakstīšanai un novērtēšanas līmeņu definēšanā. 
 • Izstrādāt studējošo kompetenču attīstības dinamikas novērtēšanas metodiku un kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus (indikatorus) augstākās izglītības kvalitātes monitoringa datu papildināšanai studiju rezultāti (ietekme uz cilvēkresursiem) indikatoru kopā;
 • Veikt kompetenču karšu un to novērtēšanas kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju (indikatoru) aprobāciju un pēc vajadzības - precizēšanu bakalaura (LKI 6.līmenis) un maģistra (LKI 7.līmenis) un doktora (LKI 8.līmenis) līmeņa studiju programmu studējošajiem, katrā no pētījuma mērķī minētajām jomām. Instrumenta testēšanā izlases veidošanā ir jāņem vērā šādi nosacījumi: respondentu skaits vismaz 500 studējošo ar dažāda ilguma studiju pieredzi pētījumā noteiktajos izglītības līmeņos. Profesionālo kompetenču novērtēšana jāveic studiju virzienu līmenī ar izlases minimālo skaitu 50.