Raksts (3000 - 6000 vārdu apjomā) angļu valodā, noformēts atbilstoši APA stilam elektroniskā formā jānosūta uz sekcijas vadītāja  e-pastu ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. maijam.

RAKSTA PARAUGS: 

Katrs raksts tiks anonīmi recenzēts, izvērtējot tā kvalitāti un oriģinalitāti. Pēc recenzentu un Redakcijas padomes atzinuma raksti tiks publicēti Konferences rakstu krājuma sadaļā „Zinātniskie raksti” vai „Konferences referāti” (par raksta saturu atbild autors).

Autori tiks informēti par raksta pieņemšanu publicēšanai līdz 2021. gada 30.jūnijam.

Konferences rakstu krājums tiks iesniegt izvērtēšanai iekļaušanai Web of Science. Iepriekšējie izdevumi jau ir iekļauti.

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (LV): PPTX 

MS PowerPoint prezentācijas sagatave ar LU simboliku (EN): PPTX 

 

Latviešu un angļu

REDAKTORI

Linda Daniela – University of Latvia, Latvia
Zanda Rubene  University of Latvia, Latvia

ZINĀTNISKĀ KOMITEJA

Dirk Ifenthaler – Manheim University, Germany
Silvia Nuere - Universidad Politécnica de Madrid, Spain
Antonio Tessitore - University of Rome Foro Italico, Italy
Laura Capranica - University of Rome Foro Italico, Italy
David Scaradozzi - Università Politecnica delle Marche, Italy
Nora Jansone-Ratinika, Rīga Stradiņš University, Latvia
Alexander Mehler - Goethe-Universität, Germany
Marija Sablić - University of Osijek, Croatia
Calixto Gutierrez Braojos - University of Granada, Spain
Marta Kowalczuk-Waledziak - University of Białystok, Poland
Ineta Helmane – University of Latvia, Latvia
Iveta Ķestere - University of Latvia, Latvia
Zanda Rubene - University of Latvia, Latvia
Manuel Fernandez Gonzalez - University of Latvia, Latvia
Antra Ozola - University of Latvia, Latvia
Aleksandrs Koļesovs - University of Latvia, Latvia
Anika Miltuze - University of Latvia, Latvia
Indra Odiņa - University of Latvia, Latvia
Māra Urdziņa-Deruma - University of Latvia, Latvia
Austra Avotiņa - University of Latvia, Latvia


Oficiālā konferences tīmekļvietne: https://www.konference79.lu.lv/ 

Konferences akadēmiskā plenārsēde notiks 2021.gada 11.februārī.

LU 79.starptautiskā zinātniskā konference notiks no 2021.gada janvāra līdz martam.